REZERWUJ ONLINE
PolskiEnglishDeutsch

Regulamin obiektu

Regulamin świadczenia usług najmu „Apartamenty Słoneczna Sarbinówka”

Przedmiot Regulaminu
Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) stworzony został przez przedsiębiorcę - Tomasza
Wilk-Wynajem i Sprzedaż Apartamentów , NIP: 6691852570, ul. Leśna nr 6A, Sarbinowo 76-034
(dalej jako „Usługodawca”) dla celów określenia praw i obowiązków związanych z świadczeniem
usług noclegowych (zakwaterowania innego niż na cele mieszkalne) oraz związanych z
powyższymi (dalej jako „Usługi”) w ramach prowadzonego przez Usługodawcę obiektu Słoneczna
Sarbinówka (dalej jako „Obiekt”)

Adres recepcji 76-034 Sarbinowo; ul. Południowa 21, czynna w godzinach funkcjonowania
Obiektu, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod nr GSM: 691 433 166 lub
530 183 654 (dalej jako „Recepcja”)

Regulamin określa zasady korzystania z Usług i udostępniany jest pod adresem internetowym
www.slonecznasarbinowka.pl (dalej jako „Strona Usługodawcy”) , a jego uprzednia akceptacja
jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz osób fizycznych,
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
zainteresowanych Usługami (dalej jako „Klient”)

W wypadku rezerwowania lub nabywania Usług za pośrednictwem usług osób trzecich (w
szczególności booking.com, dalej jako „Pośrednik”) postanowienia dokumentów regulujących
nabywanie Usług wskazane przez osoby trzecie mają pierwszeństwo przed postanowieniami
niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem zasad korzystania z Obiektu.

Rezerwacja

Klienci mogą dokonywać rezerwacji Usług bądź to bezpośrednio u Usługodawcy (telefonicznie lub
na Stronie Usługodawcy) bądź to za pośrednictwem osób trzecich udostępniających ofertę
Usługodawcy (dalej jako „Rezerwacja”).

Rezerwacje uznaje się za skutecznie złożoną pod warunkiem mailowego potwierdzenia jej
warunków przez Usługodawcę, a wszelkie informacje przekazywane przez Usługodawcę lub
Pośrednika do momentu stosownego potwierdzenia Rezerwacji uznawane są jedynie za nie
wiążące informacje handlowe przekazywane w toku prowadzonej procedury rezerwacyjnej.
W zależności od decyzji Usługodawcy, ujawnionej w treści oferty Usług przez Usługodawcę lub
Pośrednika, skuteczne dokonanie Rezerwacji może zostać uzależnione od wpłaty przez Klienta
ustalonej przez Usługodawcę kwoty zadatku. Brak wpływu zadatku do Usługodawcy w terminie 5
dni roboczych od dnia złożenia Rezerwacji uznane zostaje jako rezygnacja z Rezerwacji.

Usługodawca wskazuje, iż w zależności od modelu działania Pośrednika, zadatek może zostać
wpłacony poprzez tzw. preawizację, tj. obciążenie rachunku karty płatniczej Klienta kwotą
zadatku, w którym to wypadku skuteczna preawizacja stanowi uiszczenie zadatku w rozumieniu
Regulaminu.

W związku z rozpoczęciem realizacji Usługi na rzecz Klienta w momencie skutecznego złożenia
Rezerwacji (wycofanie oferty Usług i zablokowanie jej sprzedaży zgodnie z Rezerwacją),
Usługodawca nie dopuszcza możliwości odstąpienia od umowy dot. świadczenia Usług. W
uzasadnionych wypadkach na podstawie decyzji Usługodawcy, możliwe jest odwołanie
Rezerwacji lub jej przesunięcie na inny termin bez utraty wpłaconego zadatku.
Brak stawienia się Klienta w dacie ustalonej w Rezerwacji rozpoczęcia świadczenia Usług lub nie
poinformowanie o ew. opóźnieniu w formie telefonicznej lub mailowej w tym terminie, uznaje się
za rezygnację Klienta z świadczenia Usług.

 

Usługi
Zakres świadczonych Usług określany jest szczegółowo każdorazowo w treści oferty
przedstawionej przez Usługodawcę lub Pośrednika.
Ceny Usług wskazywane są w złotych polskich i ewentualne przeliczenia wskazanych wartości na
walutę obcą dokonane przez Pośredników nie mogą skutkować zmniejszeniem ceny Usługi
wyrażonej w PLN.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00.

Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.

Klient zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty w wysokości 500 zł, w chwili
odbierania kluczy w recepcji. Kaucja podlega zwrotowi w trakcie wymeldowania w całości w
przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu apartamentu oraz po
ewentualnym pokryciu przez nią kosztu nieopłaconych Usług.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu
apartamentu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi Obiektu.

Klient jest zobligowany do dbania o utrzymanie wynajętego apartamentu w należytym stanie (m.
innymi poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie tj. przez zamykanie drzwi na klucz przy
każdorazowym opuszczeniu i przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich) i do
natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Klient
ponosi odpowiedzialność materialną.

Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Obiektu, odbywa się wyłącznie w miejscach do
tego wyznaczonych. Zakazuje się smażenia ryb w poszczególnych apartamentach zlokalizowanych
w Obiekcie.

Klient nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, bez uprzedniego zrealizowania
meldunkowego przez osobę trzecią w recepcji. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku
meldunkowego mogą przebywać w danym apartamencie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu
pracownikowi recepcji, tylko w godzinach od 6:00 do 22:00.

Chęć przedłużenia pobytu przez Klienta należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed upływem terminu
pobytu objętego dokonaną Rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi w sytuacji dysponowania
wolnymi miejscami przez Usługodawcę.

W przypadku skrócenia pobytu Klient jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z
tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić w recepcji .

Zwierzęta nie są przyjmowane za wyjątkiem małych zwierząt , po uprzednim uzgodnieniu z
Usługodawcą, a zwierzęta przebywające w apartamentach powinny mieć aktualne świadectwo
zdrowia.
Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych .
Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw i trampolinach udostępnianych przez Usługodawcę jest
dozwolony wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w apartamentach z własnych urządzeń takich jak :
grille, grille elektryczne, butle gazowe (poza tymi udostępnionymi przez Usługodawcę zgodnie z
ich przeznaczeniem) bez wyrażenia zgody przez personel. Usługodawca nie wyraża zgody na
rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych,
np. fajerwerków.

Odpady należy umieszczać w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie
Obiektów. Zaleca się segregowanie odpadów zgodnie z naklejkami umieszczonymi na
kontenerach.

Do jednego apartamentu przypisane jest maksymalnie jedno miejsca parkingowe, z którego może
korzystać Klient

W przypadku pozostawienia przez Klienta po wymeldowaniu z apartamentu rzeczy stanowiącej
jego własność, Usługodawca nie jest obowiązany do ich przechowywania i postępować będzie z
nimi zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z procedurą dotyczącą rzeczy
znalezionych.

Płatność za Usługi oraz inne świadczenia i płatności obciążające Klientów dokonywane są
wyłącznie gotówką z zastrzeżeniem możliwości uprzedniej zapłaty w formie przelewu lub
płatności bezgotówkowej zadatku.

Opłaty dodatkowe

Od Klientów pobierana jest opłata klimatyczna zgodna z Uchwałą Rady Miasta Mielno (w roku
2020 wynosi ona 1.80 zł za dobę od osoby).

W chwili wymeldowania Klienta z apartamentu pobierana jest opłata za zużycie energii
elektrycznej naliczana w okresie pobytu Gościa wg wskazań licznika wg. aktualnego kosztu wskazanych usług .

Opłata z tytułu pobytu zwierzęcia wynosi 20,00 PLN za dobę. Przyjęcie zwierzęcia wymaga
wcześniejszego uzgodnienia z Usługodawcą .

W wypadku naruszenia zakazów palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych lub smażenia ryb w
apartamentach Usługodawca obciąży Klienta kara umowną w kwocie 500 PLN pokrywającą koszt
dearomatyzacji pomieszczeń zlokalizowanych w Obiekcie.

W wypadku korzystania z usług rekreacyjnych udostępnianych na terenie Obiektu Klientom przez
osoby trzecie zaproszone przez Klientów za zgodą Usługodawcy, od wskazanych osób trzecich
pobiera się opłatę 20 PLN za dobę za każdą osobę.

W wypadku świadczenia dodatkowych usług nie objętych Rezerwacją ich koszt ustalony zostaje
zgodnie z cennikiem usług Usługodawcy.

Reklamacje

Klient uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług na rzecz Klienta.
Reklamacja powinna zostać złożona w formie mailowej na adres biuro@slonecznasarbinowka.pl,
pisemnie na adres Usługodawcy lub osobiście (ustnie) w Recepcji, wskazując jednoznacznie
przedmiot reklamacji, dane Klienta umożliwiające jego identyfikację (w tym dane kontaktowe)
oraz wypadku podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Usługodawcy jednoznaczne
wskazanie żądania Klienta.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Usługodawcę we wskazanym
terminie, Usługodawca powiadomi Klienta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie
rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży
starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany uzasadnić na piśmie
przyczyny odmowy i pouczyć Klienta o przysługujących mu z tego tytułu uprawnieniach.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób zgłoszonych jako użytkownicy Usług
objętych Rezerwacją i ewentualnymi zmianami dokonanymi przez Klienta jest Usługodawca.
Zasady przetwarzania danych osobowych przez Pośredników określone zostają w stosownych
dokumentach Pośredników.

Usługodawca wobec braku takiego obowiązku nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.)
Klientowi służy prawo wglądu do danych osobowy Klienta znajdujących się w bazie Usługodawcy,
ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

W procesie dokonywania Rejestracji, Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i
promocji Usługodawcy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na
podany adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w
każdej chwili cofnięta.

Uzyskane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę, dla celów
realizacji Usług, jej rozliczenia i udokumentowania oraz realizacji procedur reklamacyjnych.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020

Usługodawcy z ważnych przyczyn przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu za 7
dniowym terminem wypowiedzenia, po uprzednim mailowym poinformowaniu Klientów
związanych Rezerwacjami. Brak złożenia we wskazanym terminie sprzeciwu co do zmiany
skutkuje akceptacją nowej wersji Regulaminu, a ewentualny sprzeciw w zależności od wyboru
Usługodawcy skutkuje realizacją Usług według dotychczasowego brzmienia Regulaminu, lub
rozwiązaniem wiążącej strony umowy o świadczenie Usług z obowiązkiem zwrotu nie
wykorzystanego na realizację Usług do momentu rozwiązania zadatku.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał
wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub wynika z działań lub zaniechań
osób trzecich, na których działanie Usługodawca nie posiadał wpływu .

W przypadku wystąpienia siły wyższej świadczenie Usług zostanie zawieszone na okres równy
okresowi działania siły wyższej .

Regulamin użytkowania basenu

Przed wejściem do basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego w czasie pobytu na terenie basenu.
 
REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z BASENU W OŚRODKU SŁONECZNA SARBINÓWKA
 
1. Z basenu korzystać mogą goście właściciela za jego pisemną zgodą na własną odpowiedzialność. Basen nie jest strzeżony, nie ma ratownika. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zakażenia chorobami skóry, zatruć pokarmowych oraz uszkodzenia ciała powstałe na skutek nieodpowiedniego korzystania z basenu wbrew regulaminowi. 
2. Basen jest dostępny tylko dla gości Ośrodka SŁONECZNA SARBINÓWKA  bezpłatnie.
3. Przed wejściem do basenu użytkownicy zobowiązani są do  przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki oraz opłukania stóp. 
4. Na teren basenu zabrania się: przebywania zwierząt, niszczenia wyposażenia, wnoszenia bądź wrzucania żywności, napojów oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
5. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 12 bez opieki osoby dorosłej.
6. Dzieci do lat 2 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
7. Dzieci mogą korzystać z kompleksu basenowego tylko pod opieką opiekuna prawnego.
8. Z kompleksu basenowego nie wolno korzystać osobom które:
a) są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających;
b) są w widocznie złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych;
c) posiadają niezagojone rany lub choroby dermatologiczne;
d) są uczulone na środki dezynfekujące;
e) cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane;
f) chorują na choroby zakaźne
9. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia,a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Ośrodek Wczasowy SŁONECZNA SARBINÓWKA  nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
10. Na terenie basenu kategorycznie zabrania się:
a) biegania,
b) skoków do wody,
c) spożywania napojów alkoholowych
d) spożywania żywności oraz żucia gumy,
e) pozostawiania małych dzieci bez opieki,
11. Zabrania się korzystania z basenu po godzinie 20:00
12. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
13. Ośrodek Wczasowy SŁONECZNA SARBINÓWKA nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu.
oferta majowa
Zapisz się do newslettera
.

© Słoneczna Sarbinówka. Wszystkie prawa zastrzeżone. Klauzula informacyjna RODO. Regulamin. Polityka prywatności.

Strona stworzona z przyjemnością przez nowalepszastrona.pl

Top envelope-ophonefacebookangle-downcrossmenu