REZERWUJ ONLINE
PolskiEnglishDeutsch

Regulamin obiektu

Regulamin świadczenia usług najmu „Apartamenty Słoneczna Sarbinówka”

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) stworzony został przez przedsiębiorcę - Tomasza Wilk-Wynajem i Sprzedaż Apartamentów , NIP: 6691852570, ul. Leśna nr 6A, Sarbinowo 76-034 (dalej jako „Usługodawca”) dla celów określenia praw i obowiązków związanych z świadczeniem usług noclegowych (zakwaterowania innego niż na cele mieszkalne) oraz związanych z powyższymi (dalej jako „Usługi”) w ramach prowadzonego przez Usługodawcę obiektu Słoneczna Sarbinówka (dalej jako „Obiekt”)

Adres recepcji 76-034 Sarbinowo; ul. Południowa 21, czynna w godzinach funkcjonowania Obiektu, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod nr GSM: 691 433 166 lub 530 183 654 (dalej jako „Recepcja”)

Regulamin określa zasady korzystania z Usług i udostępniany jest pod adresem internetowym www.slonecznasarbinowka.pl (dalej jako „Strona Usługodawcy”) , a jego uprzednia akceptacja jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zainteresowanych Usługami (dalej jako „Klient”)

W wypadku rezerwowania lub nabywania Usług za pośrednictwem usług osób trzecich (w szczególności booking.com, dalej jako „Pośrednik”)  postanowienia dokumentów regulujących nabywanie Usług wskazane przez osoby trzecie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem zasad korzystania z Obiektu.

Rezerwacja

Klienci mogą dokonywać rezerwacji Usług bądź to bezpośrednio u Usługodawcy (telefonicznie lub na Stronie Usługodawcy) bądź to za pośrednictwem osób trzecich udostępniających ofertę Usługodawcy (dalej jako „Rezerwacja”).

Rezerwacje uznaje się za skutecznie złożoną pod warunkiem mailowego potwierdzenia jej warunków przez Usługodawcę, a wszelkie informacje przekazywane przez Usługodawcę lub Pośrednika do momentu stosownego potwierdzenia Rezerwacji uznawane są jedynie za nie wiążące informacje handlowe przekazywane w toku prowadzonej procedury rezerwacyjnej.

W zależności od decyzji Usługodawcy, ujawnionej w treści oferty Usług przez Usługodawcę lub Pośrednika, skuteczne dokonanie Rezerwacji może zostać uzależnione od wpłaty przez Klienta ustalonej przez Usługodawcę kwoty zadatku. Brak wpływu zadatku do Usługodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Rezerwacji uznane zostaje jako rezygnacja z Rezerwacji.

Usługodawca wskazuje, iż w zależności od modelu działania Pośrednika, zadatek może zostać wpłacony poprzez tzw. preawizację, tj. obciążenie rachunku karty płatniczej Klienta kwotą zadatku, w którym to wypadku skuteczna preawizacja stanowi uiszczenie zadatku w rozumieniu Regulaminu.

W związku z rozpoczęciem realizacji Usługi na rzecz Klienta w momencie skutecznego złożenia Rezerwacji (wycofanie oferty Usług i zablokowanie jej sprzedaży zgodnie z Rezerwacją), Usługodawca nie dopuszcza możliwości odstąpienia od umowy dot. świadczenia Usług. W uzasadnionych wypadkach na podstawie decyzji Usługodawcy, możliwe jest odwołanie Rezerwacji lub jej przesunięcie na inny termin bez utraty wpłaconego zadatku.

Brak stawienia się Klienta w dacie ustalonej w Rezerwacji rozpoczęcia świadczenia Usług lub nie poinformowanie o ew. opóźnieniu w formie telefonicznej lub mailowej w tym terminie, uznaje się za rezygnację Klienta z świadczenia Usług.

Usługi

Zakres świadczonych Usług określany jest szczegółowo każdorazowo w treści oferty przedstawionej przez Usługodawcę lub Pośrednika.

Ceny Usług wskazywane są w złotych polskich i ewentualne przeliczenia wskazanych wartości na walutę obcą dokonane przez Pośredników nie mogą skutkować zmniejszeniem ceny Usługi wyrażonej w PLN.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00.

Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.

Klient zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty w wysokości 500 zł, w chwili odbierania kluczy w recepcji. Kaucja podlega zwrotowi w trakcie wymeldowania w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu apartamentu oraz po ewentualnym pokryciu przez nią kosztu nieopłaconych Usług.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu apartamentu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi Obiektu.

Klient jest zobligowany do dbania o utrzymanie wynajętego apartamentu w należytym stanie (m. innymi poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie tj. przez zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu i przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich) i do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Klient ponosi odpowiedzialność materialną.

Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Obiektu, odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zakazuje się smażenia ryb w poszczególnych apartamentach zlokalizowanych w Obiekcie.

Klient nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, bez uprzedniego zrealizowania meldunkowego  przez osobę trzecią w recepcji. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym apartamencie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji, tylko w godzinach od 6:00 do 22:00.

Chęć przedłużenia pobytu przez Klienta należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed upływem terminu pobytu objętego dokonaną Rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi  w sytuacji dysponowania wolnymi miejscami przez Usługodawcę.

W przypadku skrócenia pobytu Klient jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić w recepcji .

Zwierzęta przebywające w apartamentach powinny mieć aktualne świadectwo zdrowia.

Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych .

Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw i trampolinach udostępnianych przez Usługodawcę jest dozwolony wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w apartamentach z własnych urządzeń takich jak : grille, grille elektryczne, butle gazowe (poza tymi udostępnionymi przez Usługodawcę zgodnie z ich przeznaczeniem) bez wyrażenia zgody przez personel. Usługodawca nie wyraża zgody na rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.

Odpady należy umieszczać w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Obiektów. Zaleca się segregowanie odpadów zgodnie z naklejkami umieszczonymi na kontenerach.

Do jednego apartamentu przypisane jest maksymalnie jedno miejsca parkingowe, z którego może korzystać Klient

W przypadku pozostawienia przez Klienta po wymeldowaniu z apartamentu rzeczy stanowiącej jego własność, Usługodawca nie jest obowiązany do ich przechowywania i postępować będzie z nimi zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z procedurą dotyczącą rzeczy znalezionych.

Płatność za Usługi oraz inne świadczenia i płatności obciążające Klientów dokonywane są wyłącznie gotówką z zastrzeżeniem możliwości uprzedniej zapłaty w formie przelewu lub płatności bezgotówkowej zadatku.

Opłaty dodatkowe

Od Klientów pobierana jest opłata klimatyczna zgodna z Uchwałą Rady Miasta Mielno (w roku 2022 wynosi ona 2.50 zł za dobę od osoby).

W chwili wymeldowania Klienta z apartamentu pobierana jest opłata za zużycie energii elektrycznej naliczana w okresie pobytu Gościa wg wskazań licznika wg. aktualnego kosztu wskazanych usług .

Zwierzęta przyjmowane są bezpłatnie. Przyjęcie zwierzęcia wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Usługodawcą .

W wypadku naruszenia zakazów palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych lub smażenia ryb w apartamentach Usługodawca obciąży Klienta kara umowną w kwocie 500 PLN pokrywającą koszt dearomatyzacji pomieszczeń zlokalizowanych w Obiekcie.

W wypadku korzystania z usług rekreacyjnych udostępnianych na terenie Obiektu Klientom przez osoby trzecie zaproszone przez Klientów za zgodą Usługodawcy, od wskazanych osób trzecich pobiera się opłatę 20 PLN za dobę za każdą osobę.

W wypadku świadczenia dodatkowych usług nie objętych Rezerwacją ich koszt ustalony zostaje zgodnie z cennikiem usług Usługodawcy.

Reklamacje

Klient uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług na rzecz Klienta.

Reklamacja powinna zostać złożona w formie mailowej na adres biuro@slonecznasarbinowka.pl, pisemnie na adres Usługodawcy lub osobiście (ustnie) w Recepcji, wskazując jednoznacznie przedmiot reklamacji, dane Klienta umożliwiające jego identyfikację (w tym dane kontaktowe) oraz  wypadku podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Usługodawcy jednoznaczne wskazanie żądania Klienta.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Usługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Klienta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Klienta o przysługujących mu z tego tytułu uprawnieniach.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób zgłoszonych jako użytkownicy Usług  objętych Rezerwacją i ewentualnymi zmianami dokonanymi przez Klienta jest Usługodawca. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Pośredników określone zostają w stosownych dokumentach Pośredników.

Usługodawca wobec braku takiego obowiązku nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.)

Klientowi służy prawo wglądu do danych osobowy Klienta znajdujących się w bazie Usługodawcy, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

W procesie dokonywania Rejestracji, Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji Usługodawcy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

Uzyskane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę,  dla celów realizacji Usług, jej rozliczenia i udokumentowania oraz realizacji procedur reklamacyjnych.

 

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022

Usługodawcy z ważnych przyczyn przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu za 7 dniowym terminem wypowiedzenia, po uprzednim mailowym poinformowaniu Klientów związanych Rezerwacjami. Brak złożenia we wskazanym terminie sprzeciwu co do zmiany skutkuje akceptacją nowej wersji Regulaminu, a ewentualny sprzeciw w zależności od wyboru Usługodawcy skutkuje realizacją Usług według dotychczasowego brzmienia Regulaminu, lub rozwiązaniem wiążącej strony umowy o świadczenie Usług z obowiązkiem zwrotu nie wykorzystanego na realizację Usług do momentu rozwiązania zadatku.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub wynika z działań lub zaniechań osób trzecich, na których działanie Usługodawca nie posiadał wpływu .

W przypadku wystąpienia siły wyższej świadczenie Usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej .

Regulamin użytkowania basenu

Przed wejściem do basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego w czasie pobytu na terenie basenu.
 
REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z BASENU W OŚRODKU SŁONECZNA SARBINÓWKA
 
1. Z basenu korzystać mogą goście właściciela za jego pisemną zgodą na własną odpowiedzialność. Basen nie jest strzeżony, nie ma ratownika. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zakażenia chorobami skóry, zatruć pokarmowych oraz uszkodzenia ciała powstałe na skutek nieodpowiedniego korzystania z basenu wbrew regulaminowi. 
2. Basen jest dostępny tylko dla gości Ośrodka SŁONECZNA SARBINÓWKA  bezpłatnie.
3. Przed wejściem do basenu użytkownicy zobowiązani są do  przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki oraz opłukania stóp. 
4. Na teren basenu zabrania się: przebywania zwierząt, niszczenia wyposażenia, wnoszenia bądź wrzucania żywności, napojów oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
5. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 12 bez opieki osoby dorosłej.
6. Dzieci do lat 2 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
7. Dzieci mogą korzystać z kompleksu basenowego tylko pod opieką opiekuna prawnego.
8. Z kompleksu basenowego nie wolno korzystać osobom które:
a) są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających;
b) są w widocznie złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych;
c) posiadają niezagojone rany lub choroby dermatologiczne;
d) są uczulone na środki dezynfekujące;
e) cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane;
f) chorują na choroby zakaźne
9. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia,a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Ośrodek Wczasowy SŁONECZNA SARBINÓWKA  nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
10. Na terenie basenu kategorycznie zabrania się:
a) biegania,
b) skoków do wody,
c) spożywania napojów alkoholowych
d) spożywania żywności oraz żucia gumy,
e) pozostawiania małych dzieci bez opieki,
11. Zabrania się korzystania z basenu po godzinie 20:00
12. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
13. Ośrodek Wczasowy SŁONECZNA SARBINÓWKA nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu.

Usługi

 • możliwość zorganizowania ogniska - koszt drewna na opał - 1 taczka 55 zł
 • wypożyczenie roweru: 30 zł / dzień
 • kaucja za wypożyczenie roweru: 300 zł
 • w przypadku uszkodzenia roweru potrącenia za naprawę pobierane z kaucji
 • korzystanie z pralki: jednorazowa opłata 100 zł - za cały pobyt.

NAPRAWY:

HAMULCE

 • Regulacja hamulca 20 zł
 • Wymiana klocków + regulacja hamulca 30 zł
 • Wymiana linki + regulacja hamulca 40 zł
 • Odpowietrzenie hamulca hydraulicznego tarczowego SHIMANO + wymiana oleju 60 zł
 • Odpowietrzanie hamulca hydraulicznego MAGURA, AVID, TEKTRO i inne + wymiana oleju od 80 do 120 zł
 • Prostowanie tarczy hamulcowej 20 zł
 • Wymiana tarczy hamulcowej 20 zł

NAPĘD

 • Smarowanie napędu 20 zł
 • Czyszczenie + smarowanie łańcucha 40 zł
 • Wymiana łańcucha, kasety, wolnobiegu, pedałów, mechanizmu korbowego 30zł
 • Wymiana wkładu suportu 50 zł
 • Czyszczenie i smarowanie wkładu suportu 50 zł
 • Gwintowanie mechanizmu korbowego + tulejka gwintu pedała 60 zł
 • Mycie, czyszczenie i smarowanie napędu 80 zł

PRZERZUTKI

 • Regulacja przerzutki 20 zł
 • Wymiana przerzutki + regulacja 40 zł
 • Wymiana linki + regulacja przerzutki 40 zł
 • Wymiana manetki + regulacja przerzutki 40 zł
 • Prostowanie haka przerzutki 20 zł

STERY

 • Kasowanie luzu w sterach 20 zł
 • Wymiana łożysk sterów + czyszczenie i smarowanie 50 zł
 • Wymiana sterów 60 zł
 • Wymiana kierownicy 40 zł
 • Wymiana chwytów/rączek 20 zł
 • Montaż/Wymiana amortyzatora/widelca 80 zł
 • Rozebranie, czyszczenie + smarowanie amortyzatora sprężynowo-olejowego 120 zł

KOŁA I OPONY

 • Pompowanie kół 10 zł
 • Wymiana dętki lub opony 30 zł
 • Wymiana całego koła 40 zł
 • Wymiana dętki lub opony w rowerze holenderskim lub z piastą planetarną 40-60 zł
 • Centrowanie/Prostowanie koła 40 zł + wymiana szprych dodatkowa opłata 20 zł
 • Czyszczenie i smarowanie piasty + wymiana łożysk 30 zł
 • Serwis bębenka kasety/wolnobiegu 50 zł
 • Czyszczenie i smarowanie piasty + wymiana ośki, kompletu stożków z miskami i łożyskami 50 zł
 • Zaplatanie kół 160 zł + koszt szprych, nypli i obręczy
 • Serwis podstawowy piasty planetarnej NEXUS od 120 zł do 200 zł

 

 • Diagnoza stanu roweru 20 zł
 • Zapłata za skradziony rower 500 zł

Usługa ekspresowa cena usługi + 50% procent tylko w miarę możliwości serwisu.

Cennik za brakujący i zniszczony sprzęt

sztućce i szklanki - 7 zł (za każdą sztukę)
talerzyk - 10zł
koc - 60 zł
kołdra - 80 zł
poduszka - 45 zł
poszwa (każda) - 50 zł
prześcieradło (każde) - 30 zł
poszewka (każda) - 20 zł
ręcznik mały - 30 zł
ręcznik duży - 60 zł
miska plastikowa - 20 zł
szufelka i zmiotka - po 10 zł (za każdą sztukę)
krzesło - 200 zł
klosz - 50 zł
stolik - 500 zł
czajnik - 100 zł
telewizor - 1000 zł
mikrofala - 200 zł
leżak plażowy, wózek - 90 zł
parawan, parasol plażowy - 40 zł
koszt wymiany wkładki po zgubieniu klucza - 50 zł
brelok do klucza - 30 zł

W przypadku innych zniszczeń (lub braku) należne kwoty podane zostaną po ustaleniu aktualnej ceny brakującego lub zniszczonego sprzętu.

oferta majowa
Zapisz się do newslettera
.

© Słoneczna Sarbinówka. Wszystkie prawa zastrzeżone. Klauzula informacyjna RODO. Regulamin. Polityka prywatności.

Strona stworzona z przyjemnością przez nowalepszastrona.pl

Top envelope-ophonefacebookangle-downcrossmenu